Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | กิจกรรมและบริการ


กิจกรรมและบริการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Process Instruments Calibration Workshop”
  เนื่องจากเครื่องมือวัดและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมต้องมีคุณภาพการวัดที่เที่ยงตรงได้มาตรฐาน จึงจะสามารถทำให้โรงงานผลิตสินค้าได้ดีมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน การสอบเทียบมาตรฐานเครื่อ ...

Fluke Thermography Application/Report : 1
  Fluke Thermography Application/Report : 1  กล้องส่องภาพความร้อน (Thermal Image) ถูกนำไปใช้ในหลาย ๆ ส่วนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ เนื่องจากตัวกล้องสามารถบอก ...

บริการถ่ายภาพความร้อน พร้อมออกรายงานผลวิเคราะห์
บริการถ่ายภาพความร้อน พร้อมออกรายงานผลวิเคราะห์ บริษัท อุลตร้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้จำหน่าย และบริการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยเครื่องถ่ายภาพความร้อน FLUKE โดยการตรวจจับรังสีอินฟาเรดจ ...