Ultra Engineering : บริษัท อุลตร้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ประเภทสินค้า เครื่องสร้างฉาก


เครื่องสร้างฉาก

Leica Lino L2P5 เครื่องสร้างฉาก-แนวระนาบ
  เครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ ยี่ห้อ LEICA รุ่น LINO L2P5 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์                     1. คุณลั ...

Leica Lino™ L2 เครื่องวัดระดับด้วยแสงเลเซอร์
LEICA รุ่น LINO L2 เป็นเครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ ช่วงการทำงาน 15 เมตร(ขึ้นอยู่กับสภาพของแสงสว่างในบริเวณที่ใช้งาน) และทำงานได้ไกลกว่า 30 เมตร เมื่อใช้ Detector ความถูกต้ ...